Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacja

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Rozdział I ? Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego SKLEP.ARBIX.PL jest PHU Arbix Magdalena Janiak-Furmaniak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 48, NIP 779-163-00-88 REGON 302418792 email: m.furmaniak@arbix.pl, tel. kontaktowy 535 004 652 .
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego sklep.arbix.pl (dalej: ?Sklep?) i jest udostępniany na stronie internetowej sklep.arbix.pl, w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. ?Użytkownikiem? jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną.
 5. ?Produkty? ? ilekroć w Regulaminie jest mowa o Produktach, rozumie się przez to artykuły oferowane w Sklepie.
 6. ?Klient? ? ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kliencie, rozumie się przez to Użytkownika, który dokonuje w Sklepie zakupu Produktów.
 7. ?Informacja handlowa? ? informacja zawierająca opisy Produktów i ich zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Produktów i ich dostępności. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji informacji handlowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział II ? Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sklep prowadzi zbieranie zamówień artykułów biurowych.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych Serwisu są cenami netto. Ceny brutto pojawiają się w podsumowaniu zamówienia.
 4. Na wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie PHU Arbix wystawi faktury VAT.
 5. Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, kartą płatniczą, gotówką (przy odbiorze osobistym).
 6. W przypadku odbioru osobistego należy przed przyjazdem upewnić się, że produkty są dostępne w magazynie.
 7. Czas realizacji zamówienia zależny jest od specyfiki dostawy i typu zamówienia. Standardowo wynosi do 24 godzin.
 8. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem operatora logistycznego bądź transportem własnym Arbix. PHU Arbix nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn leżących po stronie doręczyciela.
 9. Koszty dostawy na terenie Poznania, transportem własnym, przy zamówieniu na kwotę netto 100 zł po rabacie i powyżej ponosi PHU Arbix. Koszty dostawy w pozostałych przypadkach ponosi Klient zgodnie z cennikiem dostawy.
 10. W przypadku niezgodności Produktów z umową, Klient powinien zgłosić reklamację na adres biuro@arbix.pl albo listem poleconym na adres PHU Arbix Magdalena Janiak-Furmaniak 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 48. Należy opisać charakter niezgodności i określić oczekiwania wobec PHU Arbix. Odpowiedź nastapi w ciągu 14 dni roboczych.
 11. Realizując obowiązek nałożony przez art. 9 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), PHU Arbix informuje, iż konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dostarczenia zamówionych Produktów. W celu realizacji tego uprawnienia należy ? przed upływem terminu dziesięciu dni od dostawy Produktów ? odesłać je wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres PHU Arbix 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 48. Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze. Odesłane Produkty zostaną przyjęte, gdy będą znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu oraz gdy nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użycia.
 12. Oferta PHU Arbix tworzona jest w oparciu o informacje handlowe o których mowa w pkt 7 Regulaminu. PHU Arbix dokłada wszelkich starań, by opisy, parametry funkcjonalne produktów, fotografie i ceny były aktualizowane. Jednocześnie PHU Arbix informuje, że ceny Produktów mogą ulec zmianie, a Klient ? w celu uzyskania pewności co do aktualnej ceny ? powinien przed złożeniem zamówienia, skontaktować się z PHU Arbix pod nr. Tel. 535 004 652 lub 535 004 155.
 13. Dniem zawarcia umowy sprzedaży jest dzień doręczenia Klientowi zamówionych Produktów.
 14. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.

Rozdział III ? Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

                            A)            połączenie z siecią Internet,

                            B)            dowolny system operacyjny wyposażony w przeglądarkę stron internetowych,

                            C)            włączona obsługa języka JavaScript oraz akceptacja plików ?cookies? przez przeglądarkę internetową.

 1. Właściciel Sklepu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam, itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, że jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz że posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

Rozdział V ? Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Użytkownicy mogą odwiedzać strony internetowe Sklepu bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik może jednak zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

                            A)            w celu utworzenia konta w Sklepie, wystawiania faktur VAT, dostarczania produktów oraz w innych celach związanych z usługami świadczonymi przez Sklep (adres e?mail, imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, NIP, nr ewidencyjny w rejestrze).

 1. W każdym przypadku ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania (do ich usunięcia). Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na e-mail biuro@arbix.pl.
 2. Dane osobowe (tj. adres e-mail) mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Właścicielem Sklepu, lecz nie będą przez te podmioty wykorzystywanie w celach marketingowych.
 3. Podczas korzystania z usług Sklepu informacje o Użytkownikach o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie Użytkowników.

Rozdział VI ? Prawa autorskie

 1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usług Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117).
 2. Cała treść stron internetowych Sklepu chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu.
 3. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, w tym w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niezgodne z prawem.

Rozdział IV ? Przerwy techniczne i awarie

 1. Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii właściciel Sklepu stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

 

Rozdział VII ? Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie biuro@arbix.pl o zmianie Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016r.